คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : บุญเกษม ดวงดี
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ภัทรฤน นะทา
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ธิดารัตน์ ฟูไฝ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ธนกฤต ใจยา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : จิรพงษ์ บัวเพ็ช
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ธีรพงษ์ กาวิโล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : พลอยกาญจน์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เมธากานต์ สืบปาละ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ศรินทิพย์ ก้อนนคร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ มูลกลาง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เอ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : น้ำฟ้า
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ประสิทธิ์ หมูสุปราบ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : สุภาวดี หมื่นน้อย
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐติกา อินใจวงษ์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นิลปัทม์ วังสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3