คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพรรณ แสงแปลง
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายบุญพิทักษ์ หน่อใหม่
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชาวดี ม่วงประอินทร์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนพันธ์ วิญญายอม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภราดล แสนทน
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา อินอุตร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงข้าวขวัญ แก้วเหง้าศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิตตมาส วังแวว
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงน้ำค้าง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติยา ม่วงประอินทร์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย นาคใหม่
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิราพร ดวงตา
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรรณิกา สารจุม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกาญจนา สร้อยทอง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรทัย นันต๊ะใจ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอนงค์ ปูหริด
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3