คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : พงศ์เพชร แสงแปลง
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : บุญญินท์ ก๋าแก่น
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : สาธิดา จอสุย
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : พีรพัฒน์ ก่อแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : วุฒิศักดิ์ คิดถึง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : พีรพัฒน์ คำภิระ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ธนวัฒน์ อุปกุล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ชัยณรงค์ ยะเปียง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : จิตรานุช บุญนำ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : จตุพร มาเกิด
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : อภิชญา อินทราย
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ธีรวัฒน์ สุกตุม
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ธนพัฒร์ แสนเอี้ยง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ปาลทัต สืบปาละ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : กันตยา ถอดมูล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ขวัญข้าว ตันเจริญ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ชนิภา หน่อใหม่
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3