ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
โรงเรียนบ้านห้วยบง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2510 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จะเรา 
   
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.1 มี
 
ขนาด 3 ห้อง จากนายไมค์ อาสาสมัครของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย 
 
ซึ่งมีผู้บริหารคนแรก คือ นายสุทิตย์  กาญจนวงษ์ ปัจจุบันมีอาคารเรียนอาคารประกอบการ
 
และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 28 ไร่  70 ตารางวา ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 
(น.ส.3 ก ครุฑเขียว) เลขที่ 1611 เล่ม 17 ก หน้า 11 เลขที่ดิน 86