วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนบ้านห้วยบง มุ่งจัดการศึกษาภาคบังคับ พัฒนาผู้เรียนทุกด้านให้มีคุณภาพ

ได้มาตรฐานการศึกษา เน้นวิชาการ สานวัฒนธรรม นำกีฬา พัฒนาประชาธิปไตย

และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง