พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1.จัดการศึกษา  ระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

   จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม

   อันพึงประสงค์

2.พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  มีคุณธรรม  และคุณสมบัติตามเกณฑ์ตาม

   มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา

3.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม

   เกณฑ์มาตรฐานของชาติ  และมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ

   การใช้ภาษา

4.ปลูกฝังผู้เรียนรักความเป็นไทย  สืบสานภูมปัญญาท้องถิ่น

5.จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

6.บริหารองค์กรโดยใช้หลักการให้ชุมชนมีส่วนร่วมทุกด้าน

7.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน

8.จัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกายสุขภาพ

   จิตและปลอดสารเสพติด