ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวปาริฉัตร พลูน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5