คณะผู้บริหาร

นายชนะพงษ์ คงบำรุง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายผดุง ภักดี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายโชติ กะนะ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสุกิจ ราชอุปนันท์
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางพรนภา พรสุวรรณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป