ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายผดุง ภักดี

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางเฟื่องพัฒน์ ภักดี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1