ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวรัตนา เจริญกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3