ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายสุกิจ ราชอุปนันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวชมเดือน แก้วปัญญา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2