เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียนบ้านห้วยบง

บ้านห้วยบงโรงเรียนของเรานี้             เป็นสถานที่มีคุณค่ามหาศาล

ด้วยเป็นแหล่งเพิ่มพูลประสบการณ์             ครูอาจารย์เสริมสร้างทางปัญญา

ใต้ร่มธงแสด - ดำจดจำไว้             เราร่วมใจมวลมิตรจิตหรรษา
สามัคคีรวมพลังพัฒนา             การศึกษากีฬาก้าวหน้าไกล

เน้นวิชาการ   สานวัฒนธรรม   นำกีฬา   พัฒนาประชาธิปไตย

คำกล่าวนี้ยึดถือไว้เป็นหลัก             พวกเรารักแดนดินถิ่นอาศัย

จึงร่วมสร้างชื่อเสียงให้เกรียงไกล             ธงแสด - ดำปลิวไสวที่ห้วยบง