ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายสุเมธ วุฒิชัยปัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2