ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายสุเมธ วุฒิชัยปัญญา
ครูผู้ช่วย