ข่าวประชาสัมพันธ์
งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบOn-siteระหว่างวันที่ 4-14มกราคม2565
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายหลังเทศกาลปีใหม่เป็นห้วงเวลาสำคัญที่มีการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงในกลุ่มนักเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยบง จึงขอแจ้งนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบงทุกคน
เรียนผ่านวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565
หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
การเปิดภาคเรียนและแนวทางการการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่องการขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOnHandมาจนถึงวันที่14ธันวาคม2564
ตามที่โรงเรียนบ้านห้วยบงได้ประกาศเรื่องการขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOnHandมาจนถึงวันที่14ธันวาคม2564นั้น
เนื่องจากในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านห้วยบงจะต้องเข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงขอแจ้งขยายเวลาจัดการเรียนการสอนOnHandไปจนถึงวันที่24ธันวาคม2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 เป็นจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยบง

เรื่อง  ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ )

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

 


                        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ )

โรงเรียนบ้านห้วยบงจึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนที่โรงเรียน     (On-site) ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เป็นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนที่บ้าน    โดยใช้หนังสือเรียนแบบฝึกหัดและสื่ออื่นๆ (On-hand) ภายใต้ความดูแลช่วยเหลือของผู้ปกครอง โดยใช้ตารางเรียนปกติ และให้มาเรียนตามปกติ (On-site) ที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔            เป็นต้นไป

       

 

 

                   ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แจ้งปรับปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนที่โรงเรียน (On-site)ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนที่บ้าน โดยใช้หนังสือเรียนแบบฝึกหัดและสื่ออื่นๆ (On-hand)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ )
โรงเรียนบ้านห้วยบงจึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนที่โรงเรียน     (On-site)ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เป็นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนที่บ้าน โดยใช้หนังสือเรียนแบบฝึกหัดและสื่ออื่นๆ (On-hand) ภายใต้ความดูแลช่วยเหลือของผู้ปกครอง โดยใช้ตารางเรียนปกติ และให้มาเรียนตามปกติ (On-site
) ที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

รณรงค์ 3เก็บ 3โรค โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรคไข้เลือดออก
 
  เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ยุงลายอาศัยอยู่ในบ้านและบริเวณรอบๆบ้าน มักกัดคนในเวลากลางวัน พบผู้ป่วยไข้เลือดออกได้ทุกเพศทุกวัยและทุกภาคของประเทศไทย
 
   อาการ
 
   มีไข้สูงลอย ประมาณ 2-7 วัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ส่วนใหญ่มีอารการหน้าแดง อาจมีจุดเล็กๆตามลำตัวแขน ขา มักมีอาการคลื่อนไส้ อาเจียน  ปวดท้อง ถ่ายดำ และเบื่ออาหาร
 
  การดูแลตัวเองเบื้องต้น
 
   1. ควรรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที
 
   2. ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวลดไข้
 
   3. ใช้ยาลดไข้พาราเซตามอล ห้ามใช้ยาแอสไพริน เพราะอาจทำให้เลือดออกได้ง่าย
 
   4. ให้ดื่มน้ำผลไม้ หรือน้ำตาลเกลือแร่บ่อยๆ
 
   5. ระวังอย่าให้ยุงกัดในเวลากลางวัน ให้นอนกางมุ้ง หรือทายากันยุง 
 
   6. กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
 
   ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาล ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก โดยการรณรงค์ให้กับประชาชนมีพฤติกรรมการเก็บ 3 เก็บ คือ เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย และ 5ป. 1ข. ปราบยุงลาย
 
   เก็บ 3 เก็บ
 
    เก็บที่ 1 เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้ำแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย วัสดุที่เหลือใช้นำไปขายเป็นรายได้เสริม
 
    เก็บที่ 2 เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งยุงลายไม่เกาะพัก ขัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์
 
    เก็บที่ 3 เก็บน้ำ น้ำกินน้ำใช้เก็บให้มิดชิด โดยการเปิดฝาโอ่ง ถัง ไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่
 
   5ป. 1ข.
 
     1.ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่
 
     2. เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำเปลี่ยนน้ำทุกๆ 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง
 
     3.ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่นปลาหางนกยุง ปลากัด ปลากระดี่
 
     4.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
 
     5.ปฎิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และ
 
     1ข. ขัดภาชนะที่มีน้ำขัง เช่นโอ่งน้ำ เพื่อกำจัดไข่ยุงที่เกาะในภาชนะที่มีน้ำขัง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ระดับกลุ่มโรงเรียน)

ประเทศไทยกับการเป็นประธานอาเซียน ปี 2562
ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้ขอความอนุเคราะห์ให้เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย โรงเรียนบ้านห้วยบงจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตลอดช่วงระยะเวลาไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562  (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562)https://drive.google.com/drive/folders/1KosGilejrnog4WBVcmL2zZc6DusR0i1A?usp=sharing
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ณ จังห
กิจกรรมเดินรณรงค์การกำจัดขยะ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่ชุมชน
กิจกรรมเดินรณรงค์การกำจัดขยะ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่ชุมชน ด้วยทางเทศบาลทุ่งหลวงได้ขอความอนุเคราะห์นักเรียน จำนวน 100 คน เพื่อร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ขอเชิญร่วมพิธีแสดงกตเวทิตาจิต ครูสมชาย บุญสม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยบง ขอเชิญร่วมพิธีแสดงกตเวทิตาจิต แด่ครูสมชาย บุญสม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยบง
งานมหกรรมาความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ระดับกลุ่มโรงเร
งานมหกรรมาความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ระดับกลุ่มโรงเรียนแม่จะเรา) ในวันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว จังหวัดตาก
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดความสะอาดห้องเรียน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดความสะอาดห้องเรียน   ซึ่งจะได้เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560